Komornik Sądowy

Arkadiusz Paszko

Komornik Sądowy

Arkadiusz Paszko

Komornik Sądowy

Arkadiusz Paszko

Komornik Sądowy

Arkadiusz Paszko

01c Wyznaczenie IOD

Szczytno 10-09-2021r.

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

 

Z dniem 04.05.2020 r. funkcję Inspektora Ochrony Danych obejmuje Pan Romana Kwiecińskiego (pracownika CURRENDA SP Z O O (KRS: 0000052544, NIP: 5851349001, REGON: 191764433) 81-853 Sopot,Niepodległości 703 A), emial: iod.szczytno.003@komornik.pl

W zakresie realizacji zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych, Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Komornikowi Sądowemu przy SR w Szczytnie Arkadiuszowi Paszko,

Do zakresu obowiązków IOD należą:

 1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

 3. nadzór nad wydawaniem i anulowaniem Upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 4. prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 5. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych,

 6. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35,

 7. współpraca z organem nadzorczym,

 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor Ochrony Danych ma prawo:

 1. wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania wykonania zadań związanych z ochroną danych osobowych w całej organizacji,

 2. wstępu do pomieszczeń w których zlokalizowane są zbiory danych i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z RODO,

 3. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

 4. żądać okazania dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z problematyką kontroli,

 5. żądać udostępnienia do kontroli urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych.

Administrator Danych Osobowych
KS przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Arkadiusz Paszko
Kancelaria Komornicza nr IV w Szczytnie